Mosty přes ulici Hapalovu byly uvedeny do provozu v roce 1982 na silnici I/43, která je hlavním tahem z Brna na sever. V průběhu užívání se projevovaly závady, které byly impulsem pro tehdejšího správce - Brněnské komunikace pro zadání projektové dokumentace na opravu mostů firmě Hustý & Stránský a partneři.

Most mezitím přešel do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR a v roce 2000 firma FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vyhrála zakázku na opravu mostu ve veřejné soutěži. Realizaci opravy zahájila doplňkovým diagnostickým průzkumem. Výsledky průzkumu obnovily diskusi zainteresovaných stran o účelnosti investice do opravy mostu s důrazem na životnost díla. Pro ověření skutečného, aktuálního stavu mostu se provedla statická a dynamická zatěžovací zkouška a další průzkumy. Vyhovující výsledky zatěžovacích zkoušek, aktualizovaný návrh dokumentace, který do statického výpočtu zahrnul i výsledky z doplňkového průzkumu a také expertízy posuzující životnost mostu daly podnět k rozhodnutí o opravě mostu v lednu 2003 .

1. Základní identifikační údaje

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zástupce investora : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Zhotovitel : FIRESTA - Fišer,rekonstrukce,stavby a.s.
Projektant : Stráský & Hustý a partneři

2. Evidenční údaje

Objekt : Mosty ev.č. 43-005 a 43-006 na silnici I/43,
"estakáda přes ulici Hapalovu"
Převáděná komunikace : Silnice I/43
Katastrální území : Brno - Řečkovice

3. Popis stávajících mostů :

Přemostění ulice Hapalovy je tvořeno 2 samostatnými mosty, každý z mostů je předpjatý dvojkomorový spojitý trám, sestavený z prefabrikovaných segmentů DS-V, konstantní výšky 1,4 m. Komorové trámy jsou navzájem spojeny monolitickou betonovou deskou a příčně předepnuty. Jednotlivá pole jsou oddělena plnými příčníky nad podpěrami. Spodní stavbu tvoří masivní krajní opěry a prefabrikované stojky vnitřních podpěr. Rozpětí mostu je 22 + 6 x 30 + 22 m , celková délka je 225 m. V příčném směru jsou oba mosty v jednostranném spádu 2,5 %.

Římsy jsou monolitické včetně odvodňovacího žlabu, který je součástí vnitřní římsy.

4. Parametry mostů po opravě :

Opravené mostní objekty budou dle ČSN 73 62 03 vyhovovat zatěžovací třídě A , délkové a šířkové uspořádání mostů zůstává nezměněno.

Oprava mostu spočívá v realizaci dvou hlavních kroků :

  • Zabránit dalšímu zhoršování stavu předpínací a betonářské výztuže sanací betonu a reinjektáží stávající předpínací výztuže.
  • Zesílení nosné konstrukce dodatečným předpětím vnějšími volnými kabely tak , aby vyhověla zatěžovací třídě s ohledem na skutečně diagnostikovaný stav .

5. Navrhovaná oprava mostu zahrnuje tyto činnosti :

Spodní stavba

  • Sanace rubu opěr a sloupů, hydroizolace rubu opěr, vybudování nových úložných prahů včetně závěrných zídek a osazení nových ložisek.

Nosná konstrukce

  • Odstranění mostního svršku až na povrch nosné konstrukce, zhotovení nové vyrovnávací vrstvy včetně hydroizolace, provedení říms a nových vozovkových vrstev.
  • Nové příslušenství mostů - dilatační závěry, zábradlí, svodidla a protihlukové stěny.
  • Diagnostika stávající předpínací výztuže a kotvení předpínací výztuže v horní desce.
  • Re-injektáž předpínacích kanálků a sanace kotevních kapes v horní desce.
  • Sanace vnějších povrchů nosníků.
  • Sanace vnitřních komor nosníků.
  • Zesílení konstrukce dodatečným předpětím volnými vnějšími kabely.

6. Realizace opravy :

Stavební činnost na pravém mostu byla zahájena 28.4.2003 .

Zhotovitel FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. pod vedením objednatele a ve spolupráci s projektantem provádí stavbu vlastními kapacitami vyjma vozovkových vrstev. Provedení opravy je komplikovanou specifickou činností, která klade vysoké nároky na zhotovitele, vyžaduje technické zázemí firmy, vybavenost speciálními technologiemi a operativu pro přesun jednotlivých profesních kapacit. Průběh opravy komplikují změny vyvolané stavem po odkrytí, které se průběžně řeší a zapracovávají do realizační dokumentace stavby .

Všechny stupně projekční dokumentace zpracovala firma Stráský & Hustý a partneři.

Předpokládané ukončení opravy mostů je v listopadu 2004 .