Koncem roku 2003 byla slavnostně zahájena jedna z nejvýznamnějších staveb na území města Brna, která se hledáním nejvýhodnější varianty připravovala několik let. Tato stavba navazuje na již zprovozněné tunely a křižovatku Pražské radiály. Přípravou stavby byly Statutárním městem Brnem pověřeny Brněnské komunikace a.s.. Investorskou činnost zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Brno. Projektovou dokumentaci vyhotovila projekční kancelář PK Osendorf s.r.o. a zhotovitelem stavby je "Sdružení MÚK Hlinky" tj. Skanska DS a.s. a ŽS Brno a.s.

Rozhodující parametry
Komunikace VMO 680 m
Rampy - dvoupruhové - dvoupruhové 260 m
- jednopruhové 220 m
Komunikace sběrné a obslužné 690 m
Mostní objekty - 4 285 m
Podjezdy 2 375 m
Tramvaj - dvoukolejná trať 800 m
- jednokolejná trať 240 m

 

Celkový náklad stavby 2 182 mil. Kč
Podíl města Brna 226 mil. Kč
Podíl ŘSD ČR 1 956 mil.Kč
Stavební náklad 1 886 mil. Kč
Nestavební náklad 296 mil. Kč

 

Stručný popis návrhu stavby, jejího umístění a významu
Trasa VMO ve stopě Bauerova - Žabovřeská je významnou součástí Základního komunikačního systému (ZÁKOS Z-67) města Brna, současně však i silniční sítě ČR (I/42, E461). Z hlediska celoměstské dopravní struktury lze zdůvodnění nutnosti realizace shrnout do následujících bodů
 • Stavba doplní radiálně okružní systém s programově účelově odstupňovanou funkcí.
 • Zkapacitní se jedna ze tří severojižních tangent v západním sektoru města.
 • Realizace stavby VMO je z celkového pohledu dalším krokem k postupnému cíli ochrany městských částí před nepřiměřenou průjezdnou dopravou (především ochrana jádra města).
VMO Bauerova - Žabovřeská je součástí hlavní komunikační sítě (vybrané sítě), která má zajišťovat dopravní vztahy mimoměstské vnější, tranzitní a cílové i vnitroměstské (tranzitující přes jednotlivé městské části) a tím odlehčit vnitroměstským komunikacím, které nejsou pro tuto funkci vybaveny technicky ani svým okolím.

 

Dopravní hlediska
 • V daném prostoru povede realizace k oddělení rychlé průjezdné dopravy tranzitující (VMO) od místní obslužné (úroveň obslužných komunikací "Hlinky").
 • Stavba odstraní kolizní křížení kapacitní tramvajové trati a kapacitních tras busové dopravy (Hlinky - Pisárecká) s tranzitující dopravou VMO.
 • Ulice Hlinky (v součinnosti s ulicí Lipovou a ulicemi Úvoz, Pekařská) tvoří přirozenou spojnici dálnice D1 a především městských sídlišť Kohoutovice, Nový Lískovec s centrem. Stavbou dojde ke zkapacitnění ulice Hlinky zejména z důvodů odstranění extrémních zátěží křižující dopravy VMO.

Etapizace výstavby a uvádění do provozu

 • Uzavření provozu v trase Hlinky - Pisárecká s podmínkou zprovoznění nové organizace MHD podle návrhu linkování DPMB
 • Výstavba provizorní přeložky napájecích a zpětných kabelů DPMB a výstavba 1. části přeložek kabelů JME
 • Přeložky plynovodů a telefonních kabelů ze staveniště
 • Výstavba podchodu vodovodu a provedení a zprovoznění přeložek do tohoto podchodu
 • Další cílové přeložky v ulici Hlinky
 • Výstavba a zprovoznění jednotlivých fází provizorní tramvaje
 • Zabezpečení nájezdů pro tramvaje do vozovny DPMB Pisárky v jednotlivých fázích provozu provizorní tramvaje
 • Výstavba tramvajového podjezdu
 • Výstavba zárubních zdí tramvaje před portálem tramvajového podjezdu
 • Založení hlavních kanalizačních stok v trase větve A
 • Postupná výstavba mostního objektu D201 se zaměřením na rampu G a větev O
 • Provizorní zprovoznění větve B VMO bez přemostění a převedení dopravy do této trasy
 • Výstavba definitivní větve A a trasy tramvaje
 • Dobudování části přemostění Hlinky - Pisárecká
 • Zprovoznění definitivní tramvaje a trasy Hlinky - Pisárecká pro MHD
 • Zprovoznění větve A
 • Dobudování vrchní stavby mostu nad větví B,
 • Zprovoznění větve B
 • Zprovoznění stavby
Zásady řešení
Celkové řešení využívá příznivé výškové konfigurace terénu mezi křižovatkami Hlinky - Hroznová a Hlinky - Bauerova. Tento výškový rozdíl v zásadě vytváří předpoklad pro mimoúrovňové křížení VMO - Hlinky. S ohledem na širší dopravně urbanistické vazby je v úseku křížení navíc navrženo zapuštění VMO o cca 2,5m pod současnou úroveň Bauerovy.
Za těchto předpokladů je dosaženo následujících zásadních výsledků řešení
 • Vytvoření příznivého průběhu horní úrovně "Hlinky". "Plato", vytvořené v úrovni nástupiště dnešní smyčky tramvaje, propojí horní komunikační prostor v přijatelné výšce bez zásadních kolizních vazeb v hlavních pěších osách.
 • Vazba ze směru ul. Pisárecké přes přemostění VMO je nenásilná v přijatelném podélném sklonu 3,8%. V opačném směru zachování optického vnímání zelených svahů nad řekou
 • Zapuštění okruhu vytváří příznivé předpoklady z hlediska hlukové ochrany objektů vodáren a ochrany vodárenských nádrží.

Na tuto stavbu bude navazovat rozšíření ulice Žabovřeské v údolí řeky Svratky. V současnosti se projednává EIA na několik navržených variant vedení trasy.

Zpracoval za použití podkladů PK Osendorf s.r.o.Ing. Jiří Rupp, ŘSD ČR Správa Brno