ÚVOD

Tradice pořádání světových silničních kongresů byla zahájena v roce 1909 na ustavujícím kongresu v Paříži. Od té doby se konalo zpočátku v nepravidelných intervalech - od roku 1967 pak v pravidelných čtyřletých intervalech - k dnešnímu dni celkem třináct kongresů v Evropě (v roce 1971 v Praze), tři v Severní Americe, dva v Asii a po jednom v Jižní Americe , Africe a Australii. Koordinátorem a pořadatelem kngresových setkání je Světová silniční asociace - francouzsky " L´ Association mondiale de la Route (AIPCR)" - anglicky "The World Road Association (PIARC)", která má sídlo v Paříži. V současné době má oficiální zastoupení v této organizaci 92 členských států (rovněž Česká republika) a cca 1900 platících členů ze 130 zemí.

VLASTNÍ KONGRESOVÉ JEDNÁNÍ

Poslední tj. XXI. světový silniční kongres AIPCR - PIARC se konal ve dnech 3.10.-9.10.1999 v Asii v hlavním městě Malaysie v Kuala Lumpur za účasti cca 2300 delegátů. Týdenní kongresová jednání se týkala témat, souvisejících s dlouhodobým a obsáhlým strategickým plánem Světové silniční asociace, k nimž patří především tyto oblasti:

  1. Silniční technologie (vozovky, zemní práce atp.)
  2. Silniční management (silnice, mosty, tunely)
  3. Podpora výzkumu a vývoje silnic a jejich funkce (urbanistické a regionální plánování, vztah k životnímu prostředí)
  4. Uživatelská hlediska (bezpečnost silničního provozu atp.)
  5. Financování a ekonomika
  6. Technologie a vybavení související s dopravou

Na tomto strategickém programu pracuje v mezidobí kongresů průběžně cca 15 komitétů a 4 pracovní skupiny. Tyto výsledky své činnosti prezentují ve formě dokumentů a doporučení, prostřednictvím odborné literatury a časopisů. Vlastní kongresové materiály obsahují navíc národní zprávy.

Nedílnou součástí kongresových jednání byla výstava, na níž kromě 17 národních stánků navíc 70 mnohdy světových proslulých firem prezentovalo výsledky své práce v oboru slničního hospodářství. Kongresové jednání bylo doplněno jednodenní exkurzí - podle profesního zájmu účastníků bylo zvoleno 13 zajímavých tras ( pozn. účastník bohužel nemůže být třináctijedinou osobou, neboť se dá říci, že všechna organizátory kongresu vybraná místa byla atraktivní ... exkurze však proběhly v jednom dni).

Protože byl tento kongres v Asii konán teprve jako druhý (první byl v roce 1967 v japonském Tokyu), věnovala malajská srana přípravě i organizaci kongresu mimořádnou pozornost. Vlastní kongresová jednání i přidružené výstavy se konaly v moderně vybaveném kongresovém středisku PWTC (Putra World Trade Centre), zahajovacího i závěrečného ceremoniálu se zúčastnili jak členové vlády, tak zástupci města, zprávám o kongresu se dostalo publicity v tisku, rozhlase i televizi. organizační zvládnutí včetně rozsáhlého využívání výpočetní techniky i vlastní obsahovou náplň kongresu lze označit za příkladné.

NĚKOLIK POZNÁMEK K POBYTU

Na dokreslení celkové atmosféry cesty si dovolím přidat několik krátkých rámcových postřehů.

Při příjezdu každý cizinec vyplňuje identifikační kartu, kterou odevzdává při odjezdu. Na kartě, kterou musí každý vlastnoručně podepsat, je výrazným písmem upozorněno na skutečnost, že za rozšiřování a používání drog se vyměřuje trest smrti.

Malaysie je zemí, ve které lze na první pohled vidět a dobře rozeznat obrovský stavební "boom". Jako příkklady lze uvést nové mezinárodní letiště KLIA (Kuala Lumpur International Airport, vzdálený od centra města cca 80 km) nejmodernějších parametrů (provoz zahájen v roce 1998 - kapacita 25 milionů cestujících za rok) včetně nové rychlodráhy, nově vybudovanou severojižní dálnici v délce 850 km od hranic s Thajskem do Singapuru a kolem ní nově postavená satelitní městečka. V samotném Kuala Lumpur , v němž žije cca 1,3 miliony obyvatel pak největší budova na světě (tvoří ji dvě věžovité stavby Petronas Twin Tower výšky 452 m, celý plášť proveden z nerez oceli - byla slavnostně otevřena v tomto roce 1999), čtvrtá nejvyšší televizní věž na světě, nadzemní rychlodráhy, stavby mimoúrovňových křižovatek na silničním okruhu, velké množství výškových novostaveb (hotely, banky, kanceláře) atd. atd. Pro stavaře pastva pro oči.

Dopravní ruch je v Kuala Lumpur značný ve dne i v noci - auta a motocykly různých značek i kubatur jsou díky levnému benzinu (cca našich 10,-Kč/litr ve stálé permanenci. Protože se jezdí vlevo často i v několika proudech, v autech se sedí vpravo a řadí tudíž levou rukou, je přeorientování se na řízení auta v krátké době a bez rizika více než problematické. Dá se říci, že obyvatelé jsou velmi zručnými řidiči a jezdí vesměs bez nehod.

Pro středoevropana je setkání s tropickým klimatem - teplota 24 až 32o C a nadměrně vysoká vlhkost vzduchu - nezvyklé. Klimatizované interiéry konferenčních sálů, hotelů , nákupních center, autobusů, nadzemní dráhy, taxiků ostře kontrastují se skutečnými podmínkami na ulici nebo v terénu. Díky prudce zchlazeným často propoceným svrškům člověk mnohdy zažije větší pocit chladu než doma v zimě. Díky popsanému klimatu jsou v Malaysii zachovány nejznámější nejstarší dešťové pralesy s původní zachovanou flórou, faunou i původními obyvateli. Barevná pestrost tropické květeny, ptactva, motýlů, hmyzu je obdivuhodná.

Obyvatelstvo (cca 21 milionů) tvoří směsice národností - Malajci, Indové, Číňané a další méně početné menšiny, které vyznávají různá náboženství. Úřední řečí je malajština, ve školách se vyučuje také angličtina. Existují protiklady mezi městem a venkovem, mezi noblesními čtvrtěmi a chudými stavbami na předměstí. Existuje nebezpečí onemocnění malárií, žloutenkou , tyfem - preventivní očkování a úžívání léků je známé. Z jednání a chování obyvatel je patrné, že lidé v Malaysii žijící ctí pravidla - např. ani na místech, odlehlých od centra města není vidět jedinou plochu postříkanou sprejem. Úsměv, tolerance a pohostinnost většiny obyvatel jsou samozřejmostí.

ZÁVĚR

Podle informací, přednesených na "Silniční konferenci 1999" v Karlových Varech zástupcem komitétu AIPCR Prof.Ing. Jíravou, bude naše technická veřejnost seznámena s výsledky XXI. světového silničního kongresu v Kuala Lumpur v dubnu příštího roku. Podrobnosti z kongresu, týkající se mostní problematiky, budou předneseny v rámci 5. mezinárodního symposia " MOSTY 2000 ", pořádaného ve dnech 20. - 21.4.2000 v rámci odborného doprovodného programu " Mezinárodního stavebního veletrhu IBF" v Brně.