Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Brno a začátky Českého svazu stavebních inženýrů

Skupina brněnských stavebních inženýrů navázala spojení s pražskou i bratislavskou skupinou a to podle spádu a podřízenosti svých zaměstnavatelů a převzala i funkci vzájemného propojení těchto středisek. V rámci dělby práce na přípravě materiálů pro ustavující schůze jsme v Brně převzali úkol vypracovat návrh stanov Českého svazu stavebních inženýrů - ČSSI a jeho koordinaci s návrhem stanov slovenských kolegů. Při tvorbě stanov jsme vycházeli ze stanov bývalého svazu inženýrů a architektů - SIA, který byl založen 15.3.1865. V návrhu nových stanov ČSSI byla uvažována mimo činnosti společenské též činnost odborná - pro společenské uplatnění a také nové organizační členění v rámci ČSR na region český a moravskoslezský.
Ustavující sjezdy proběhly souběžně časově, ale místně samostatně. Český v Praze a moravskoslezský v Brně dne 27.6.68 a dne 14.6.1968 slovenský v Bratislavě.
Na ustavujících sjezdech byly schváleny stanovy a zvoleny orgány. Do čela výborů byli zvoleni v Praze Ing.L.Pařík, v Brně Ing.E.Reich a v Bratislavě Doc.Ing. M.Horský. Ministerstvo vnitra schválilo stanovy 27.11.1968.
Zatímco do doby konání ustavujících sjezdů pokračovalo politické uvolňování v rámci pražského jara, po nich přišla náhlá změna započatá příchodem intervenčních armád, následovaných srpnovým jednáním s vynucením podpisu moskevského protokolu - což přineslo obnovení cenzury a nejasností v budoucím politickém vývoji u nás - včetně nastávající neblahé "normalizace".
To vše poznamenalo i rozběh činnosti ČSSI . My v Brně jsme si uvědomili, že chceme-li se vyhnout "shora řízené činnosti " musíme se pokusit naše činnosti zajistit sami i finančně. Přišli jsme s návrhem vytvoření hospodářského zařízení ČSSI. Jak už to bývá - mimo nápadu jsme byli nuceni uchopit se celé anabáze sami. Bylo třeba zajistit též projektové oprávnění a tím umožnit členům ČSSI posílit své i svazové hospodářské postavení.
Jednání bylo úporné, ani ne tak u klasických projektů, ale u námi nově požadovaného tzv. "inženýrského urbanismu" - řešícího konfliktní vzájemné vazby pozemních komunikací s jinými dopravnímu stavbami a hlavně s inženýrskými sítěmi. Činnost "inženýrských služeb" zajišťovala odbornost a vysokou kvalitu převzatých úkolů - zakázek - formou konzultací a výstupní kontroly.
Vedením "Inženýrských služeb" v Brně byl pověřen Ing.Dr.Č.Jahoda a v Praze Ing.K.Hrbek. Oba byli v té době vedoucími projektových složek stavebních podniků n.p.Ingstav Brno a n.p. Konstruktiva Praha . Vedení "inženýrských služeb" prováděli ve vedlejším pracovním poměru. Rozběh činnosti IS byl v Brně poněkud rychlejší. Protože projektové ústavy raději přijímaly velké a složité zakázky, zatímco pro IS byly vhodné menší a malé zakázky, hlavně z oboru inženýrské a občanské vybavenosti. V té době menší MěNV a MNV uvítala pomoc při zajišťování projektů technické a občanské vybavenosti. postupně vzrůstal zájem i velkých MěNV i KNV a to hlavně o studie, dílčí projekty a posudky. V prvém roku činnosti IS Brno bylo realizováno 60 zakázek s obratem 750 000,- Kč.
Regionální výbor v Brně zřídil sekretariát v budově gen.ředitelství Průmyslových staveb.
Začátek roku 1970 byl poznamenán postupující normalizací jednak požadavkem na přepracování stanov a dále stupňující se nelibostí orgánů KSČ vůči organizacím, které vznikly v r. 1966. Před programové prohlášení ČSSI z 12.11.1969 musely být jednak přepracovány stanovy a následně přijaty požadavky KSČ na složení vedoucí orgánů poboček ČSSI.
Při změně stanov jsme akceptovali nové krajské zřízení místo zemského tj. , že ČSSI zřídí oblastní pobočky v krajských městech a vedení ústředního orgánu v Praze. V nových stanovách bylo zachováno vše, co bylo přejato ze stanov SIA a nově upřesněno postavení hospodářského zařízení, zřizování oblastních poboček - zájmových skupin i odborných komisí. po schválení nových stanov mohlo dojít k zakládajícím schůzím poboček ČSSI.
V Brně byla oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů (OP ČSSI Brno) zřízena na zakládající schůzi dne 7. května 1970. Byla tématicky věnována postavení stavebního inženýra v lidské společnosti. Úvodní projev přednesl Prof.Ing.Dr. K.Hruban, DrSc.
Zakládající schůze zvolila členy výboru (s vyžadovaným procentním zastoupení členů strany) a revizní komisi. Po přeložení Ing.E.Reicha do Prahy , byl zvolen novým předsedou Ing. B.Kočí, ředitel n.p. Průmyslových staveb Brno. Obdobně v té době vznikaly oblastní pobočky ČSSI v Ostravě, Olomouci a Zlíně, tehdejším Gottwaldově.
V OP ČSSI Brno byly zřizovány zájmové skupiny, kde se rodila i tvořila nejen odborně vzdělávací, ale i společenská činnost. Tíha hlavní práce se soustředila na místopředsedy, tajemníka a hospodáře. Velmi úzká spolupráce se vyvinula s vedením hospodářského zařízení IS.
Členská základna dosáhla po dvou letech počtu 400 a postupně narůstala asi o 50 členů ročně. V pořadí velikosti jsme stále drželi druhé místo za OP ČSSI Praha. Až začátkem devadesátých let získala OP ČSSI Brno primát ve velikosti asi 1150 členů, ale to už byla jiná etapa ČSSI.
Hospodářskou činnost OP Brna zajišťoval v sedmdesátých letech převážně odvod z IS Brno, který přesáhl roční výši 1 mil. Kč - když členské příspěvky činily pouze kolem padesáti tisíc ročně.
Zastupování v ÚV ČSSI bylo pobočkám stanoveno s ohledem na jejich členskou základnu. Za OP ČSSI Brno to byli oba místopředsedové - Ing.Dr.Č.Jahoda a Prof.Ing.Dr. S.Kratochvíl, tajemník Ing.Bajer a hospodář Ing. Potoček.
Popisovat činnost za celou dobu činnosti až po zrušení v r.1978 je nad rámec tohoto příspěvku.
Zatímco se členská základna věnovala zajímavých odborným exkurzím, postupná normalizace přinesla změny vynuceným nástupem straníků ve vedení ČSSI. Po odebrání povolení projektové činnosti nenastalo ochabnutí její činnosti, ale pouze změna náplně činnosti. Nastal nárůst pomoci Národním výborům nejen při přípravě investičních a neinvestičních akcí "Z" , ale hlavně ve výhledových studiích větších celků. Možnost uplatnění takových zakázek vedlo k nárůstu členské základny OP ČSSI Brno o řadu našich architektů - převážně těch, kteří nemohli být přijati z kádrových důvodů do Svazu architektů. Také se uskutečnil vstup řady dopravních inženýrů ze Slovenska.
Zajišťování tak rozsáhlé činnosti mělo i kladný hospodářský dopad, bylo možno pro ČSSI konkrétně zajišťovat stavební investice jako rekonstrukce "Dostálova statku" v Křižánkách na školící a rekreační středisko o kapacitě cca 30 členů a nákladu přes dva miliony Kč. Bylo též započato s nadstavbou kanceláří pro OP a IS v Brně.
Ani v téměř desetileté přestávce však nezanikla myšlenka a snaha na obnovení nezákonně zakázané činnosti ČSSI. Nebyla to jen nahodilá setkání členů bývalého vedení OP ČSSI Brno, ale byla zachována pravidelná roční setkání týden po " Zlaté lyži " v hotelu SKI v Novém Městě. Letos proto toto lednové setkání mělo jubilejní číslo XXV.
Obdobně jako při zakládání ČSSI v šedesátých letech se asi před "sametovou revolucí" v r. 1989, i již koncem 1988 scházel - z iniciativy Ing. Bajera a Ing.Nováka kolektiv bývalých členů vedení brněnské pobočky ČSSI a začal sondáží na Min.vnitra ČSSR oťukávat možnost znovuzřízení Svazu stavebních inženýrů. Postupně tento přípravný výbor získal podmínky MV ČSSR, za kterých by to bylo přijatelné a možné. Byly též vypracovány a předběžně ještě před listopadem 1989 projednány nové stanovy.
Polistopadové politické události urychlily přípravu obnovujícího sjezdu ČSSI, který se uskutečnil dne 27.ledna 1990 v Brně. Zde byly schváleny stanovy, programové prohlášení včetně statutu hospodářského zařízení Stavebně-inženýrských služeb a zvolen výbor, jehož předsedou se stal Ing.Ivo Bajer z naší brněnské pobočky.
To je začátek nové etapy ČSSI a konec vzpomínání jednoho ze zakládajících členů a později čestného členy OP ČSSI Brno.
Ing.Dr.Čestmír Jahoda