Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Organizační záležitosti

Protože sekretariát ČSSI funguje pro styk s členskou základnou ve zkrácených hodinách, prosíme všechny, aby si termíny návštěv dohodly vždy telefonicky.Telefonní číslo mobil:   732 614 187, sekretariát ČSSI  545214801,  nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

100. výročí Stavební fakulty v Brně

Když se dnes oslavuje tak významné jubileum technického vzdělávání a výchovy stavebního obdborníka je bezesporu zajímavé zahledět se na jeho vývoj. V prvních fázích se připravoval stavební inženýr na provádění a navrhování staveb všeho druhu na vysoké škole stavebního inženýrství. V roce 1909 byl při této škole založen obor kulturního inženýrství, v němž se vzdělávali stavební inženýři v oblasti vodohospodářských staveb. Teprve v roce 1920 se začalo inženýrské stavitelství dělit na dva směry a to směr konstruktivně-dopravního inženýrství a obor vodohospodářský. Přitom první dva ročníky tohoto inženýrsko-stavitelského studia byly úplně společné, zejména předměty teoretické a některé odborné předměty např. betonové stavitelství, zakládání staveb, silniční stavitelství, ale také geodezie a zejména pozemní stavitelství, toto v rozsahu 6 semestrů museli absolvovat všichni posluchači. Pozemní stavitelství předpokládalo a domnívám se správně, že stavební inženýr musí v prvé řadě ovládat stavby obytné, občanské a průmyslové. Tyto stavby zabírají největší část celého stavebnictví a jsou také součástí některých staveb specializovaných jako jsou přehrady, železnic - nádraží, čistírny odpadních hmot apod. Na obou oborech se kromě zaměřeného oboru přednášely i základy oboru druhého a to i v podstatné míře. Takto připraveni odcházeli stavební inženýři do praxe, a byli schopni navrhovat a realizovat všechny druhy staveb. Takto uspořádané studium zůstalo až do roku 1950. Teprve později v padesátých letech se začalo studium dělit na více oborů a začali se zavádět i tzv. specializace. Toto se uskutečnilo zejména podle sovětského vzoru.

Tak vznikali inženýři pro silnice, železnice, pozemní stavitelství, velkou vodu (přehrady a úpravy toků) , malou vodu (kanalizace a vodovody) a ČOV.Tento stav byl pochopitelně nepřijatelný. V inženýrském stavitelství se mnohé změnilo a stále mění. Domívám se, že Český svaz stavebních inženýrů ve kterém jsou organizováni většinou zkušení stavební odborníci by měli přispět svými připomínkami k formě studia inženýrského stavitelství a tvorbě učebních plánů. Se všemi oblastmi stavební činnosti souvisí zejména spolehlivost a kvalita staveb, která je velmi důležitým ekonomickým ukazatelem. V minulé době v honbě za úspornými konstrukcemi se navrhovaly některé objekty zejména obytné a občanské na úkor jiných velmi důležitých hledisek, napřiklad energetických. Šetření materiálem se obrátilo proti životnosti, trvanlivosti a spolehlivosti.

Forma studia stavebního inženýrství byla a je předmětem mnoha úvah a názorů, zda mají být první tři ročníky společné, které mají formovat obecně stavebního inženýra a teprve v posledních dvou ročnících některé specializované předměty pro vrcholové odborníky.

Cíle

Hlavní cíle činnosti:

 1. Usilovat o maximální využití duševního potenciálu svých členů a obhajovat jejich morální, hospodářské s odborné zájmy.
 2. Shromažďovat, analyzovat a rozšiřovat vědecká poznání a zkušenosti naší i zahraniční vědecké, technické i ekonomické praxe.
 3. Propagovat naše stavebnictví v tuzemsku i zahraničí.
 4. Spolupracovat při tvorbě naší legislativy pro oblast stavebnictví a její následné harmonizaci s legislativou zemí Evropské unie.
 5. Spolupracovat se školami při výchově technického dorostu, vytvářet podmínky pro doplňování odborné kvalifikace svých členů , poskytovat profesní informace a vydávat teoretické i praktické metodické pomůcky v různých oborech výstavby.
 6. Být v přímém kontaktu s vysokými školami stavebními v Praze, Brně a v Ostravě a pozitivně ovlivňovat jejich učební plány.
 7. Spolupracovat s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, připravovat své členy k autorizačním zkouškám.
 8. Aktivně pracovat v Radě výstavby nevládních organizací působících v oblasti stavebnictví.
 9. Zajišťovat kontakty s tuzemskými i zahraničními stavovskými organizacemi stejného zaměření, podporovat společenské a kulturní styky mezi stavebními inženýry.
 10. Poskytovat znalecké posudky, odbornou a poradenskou pomoc orgánům státní správy a samosprávy
 11. Cíle a poslání uskutečňuje ČSSI klubovou činností, pořádáním odborných a vzdělávacích akcí, konzultací , exkurzí , přednášek a seminářů.
 12. Podporovat studenty škol se stavebním zaměřením a připravovat jejich absolventy na působení v praxi.

Členem ČSSI se může stát:

Řádný člen:

 • fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním, činná ve výstavbě, tedy nejen stavební inženýr,
 • právnická osoba, činná ve výstavbě a ve výrobě stavebních hmot,
 • inženýr, cizí státní příslušník

Přidružený člen (nemá hlasovací právo):

 • osoba se středoškolským vzděláním stavebního oboru nebo i jiného oboru, pokud je činná ve stavebnictví
 • právnická osoba, jejím přijetí za člena se řídí smluvním ujednáním
 • členové Odborných společností ČSSI

Čestný člen:

 • čestným členem může být navržen orgány ČSSI a schválen vynikající odborník nebo osoba , která se zasloužila o ČSSI nebo rozvoj oboru
 • může se stát i cizí státní příslušník, splňující podmínky

Členské příspěvky oblastní pobočky ČSSI Brno činí:

 1. Řádný člen   500,- Kč / rok
 2. Důchodci   300,- Kč / rok
 3. Absolventi
  (2 roky po ukončení)  250,- Kč / rok
 4. Právnické osoby   5000,- Kč / rok - minimální sazba

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Konkrétní připravované akce jsou uvedeny na následující stránce a jsou neustále aktualizovány.

Kontakty

Poštovní adresa Český svaz stavebních inženýrů
oblastní pobočka Brno
Vrchlického sad 2
602 00 Brno
telefon/fax 545 214 801
telefon/fax 732 614 187
email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s.
Č. účtu : 1349534309/0800
IČ: 60553413
DIČ: CZ60553413

 

Sekretariát: Radmila Valtrová
pondělí, středa, čtvrtek, pátek
- 8.30 - 12.30 hodin
úterý - dle domluvy

 

Předseda OP ČSSI: Ing. Jiří Skyva
Místopředseda Prof. Ing. Leonard Hobst, Csc.
Hospodář: Ing. Jan Mikuláštík
Členové výboru: Ing. Leo Hawerland
Ing. Dr. Zdenka Havířová
Ing. Radoslav Holý
Ing. Arch. Vladimír Klajmon
Ing. Antonín Pechal, CSc
Revizní komise: Ing. Jiří Březa, CSc - předseda
Ing. Olga Dvořáková
Ing. Jaroslav Pohl